Astrocenter Urania logo

Астроцентър Урания

Обучение по астрология

Статии

Отвори всички Затвори

Правила за прогностика и ректификация. Доклад на Михаил Левин.

Lotus

Тема на доклада: Аспектация на върхове на междинните домове в наталната карта. Тяхното значение за интерпретацията, прогнозата и ректификацията.  

Това е тема, която обобщава наблюденията ми за последните 40 години в дадената сфера. Този доклад е резултат от колективни изследвания. Аз работя в моя лична база данни, която съхранявам в астрологичната си програма, това са около 5000 карти, и още 3000 карти имам в база, която е на хартия. Като минимум по две събития върху всяка карта са проверени.

Когато анализирам  натална карта, взимам предвид аспекти, които се формират към върховете(куспидите) на междинните* домове. Повечето астролози, особено тези на Запад, работят предимно, да не кажа само, с аспекти на планети към кардиналните домове.

*/междинните домове са 2-8; 3-9; 5-11; 6-12/  

1. Смятам, че не трябва да се анализа натална карта, без да се взимат предвид аспекти към върхове наталните домове.

2. Влиянието на аспекта на планетата върху дома съответства на природата на тази планета и като сила оказва по-голямо влияние, отколкото планета в дома.

3. Действа със сила, подобна на тази, с която въздейства върху дома знакът на върха и управителят на дома. Също така положението на управителя, аспектите на управителя, знаем, че много значим фактор.

4. Планетите в дома, които не аспектират куспидата на дома, както и аспектите към тези планети, действат по-слабо и по-неустойчиво, отколкото преките аспекти на планети към върха на дома.

През 1980г. направих доклад на тази тема, като демонстрирах важността на това, за което говоря, върху карти на деца, които са близнаци. За 22 години тези деца малко пораснаха, тогава бяха на 7г. Момчета са и двамата ги познавам и сега, като разликите в характера, които прогнозирах във връзка с аспектите на върховете на домовете, сега са обозрими много добре.

Всички близнаци, чиито карти разглеждам, дори и разликата между тях да е 5 мин,  дори и градусът на АСЦ да е еднакъв (ако говорим за бавно изгряващ знак като везните, напр.), но смени ли се аспектът към куспидата на дома( на някой от междинните домове), ще се променят много неща. Затова, без да се отчита този фактор, не може.   

Сега ще обознача някои определения:

1. Десигнант на дома. (от латински: знак, който обозначава). Той може да бъде някой от следните:

 1. - управител на дома
 2. - куспида на дом
 3. - планета в дома
 4. - планета в съвпад с връх на дом
 5. - планета, която е в съвпад в управителя на дома

Тоест планета, която е в съвпад с десигнанта, оказва изключително силно влияние върху делата на дома. Всичко, което засяга десигнанта, касае и планетата, която е в съединение с него. Понякога има много интересни ефекти при стелиуми.  

2. Планета, която дружи с дома.

 1. - десигнатът дружи с дома
 2. - планета, която аспектира десигнанта също дружи с дома

ПРАВИЛО 1: темата  на дома може да се реализира под управлението на дадената планета, единствено в случай, че дружи с този дом.

Тоест тя е десигнант или аспектира поне някой от десигнантите.

Тази тема прозвуча на един от докладите, изнесени по време на първата конференция по повод това как може да се печелят пари  (>>ЛИНК). Това конкретно касаеше темата за 2 дом, но аз имам смелостта да разпространя това правило върху всички домове на наталната карта. 


ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДОМОВЕТЕ. Връзки, които планетите образуват.

При интерпретация винаги трябва да се разбира, че планетата свързва два дома, ако дружи едновременно и с двата дома.

Всички формули на Шестопалов работят по системата на връзки между домовете. Само че там връзките са от друг тип – планета към планета. Тук аз взимам връзки, които обикновено не се отчитат от астролозите. А именно връзка между домовете чрез аспектация между върхове на домове, връзка през десигнанта. Това може да е съединение с върха на дома или аспект към куспидата на дома.  

Устойчивите теми в живота на човека се опират върху няколко дома едновременно (на два, на три или повече домове). Например работа, професионална дейност. Анализът трябва да се опира върху трите земни дома: 2 – 6 – 10 (това как човек си изкарва парите, къде работи и дали се реализира професионално). После вече планетата може да управлява темата на работата, само в случай, че ТЯ СВЪРЗВА ТРИТЕ ЗЕМНИ ДОМА. Ако тя не прави връзка с някой от домовете, това означава, че ще се реализирате много добре професионално, но няма да изкарвате достатъчно пари и т.н. Положението на тази планета може да говори и за характера на професионалната дейност. Ако тя попада в 5 дом, това означава, че тя е и творческа. Ако е в 7 дом, може да означава, че сте консултант. НО основното е това, че подчертаването на темата на планетата върви през дружбата й със земните домове.  

ПРЕКИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДОМОВЕТЕ.

Тези връзки не са през управителя на дома, а са директни или това може да бъде пряк аспект на дом към друг дом(върховете са в аспект). Това също е съществено нещо, което фундаментално засяга отношенията между домовете. Например, ако АСЦ не дружи с МЦ, сами можете да направите извод.  

И така, имаме два типа връзки между домовете :

 1. 1. през планета
 2. 2. пряка връзка

Задължително при интерпретация на наталната кара е необходимо да се отчитат аспекти към междинните домове, както и връзките между домовете, като се оцени дали те дружат или не помежду си.  

ЗНАЧЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ВЪРХОВЕТЕ НА ДОМОВЕТЕ ЗА ПРОГНОЗАТА.

ПРАВИЛО 2:  всяко събитие е свързано минимум с два дома.  

Всяка промяна е свързана поне с две действащи сили. Досега не съм срещал събитие, което да се реализира само посредством един дом. Няма как да има бременност без зачатие или раждане без да е имало бременност. Това са невъзможни неща, а двете обстоятелства се отнасят до различни домове.

Коментар от залата на Павел Глоба: непорочно зачатие.

Много от събитията са свързани с три и повече дома, затова трябва да се обособят главните домове на събитието.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Главен дом на събитието - това е дом, без който не може да се реализира събитието.

В дадено събитие  може да участват много домове, но има дом, без който не е възможно събитието да се случи. Например, ако има смърт на близък, винаги се търси влиянието на 8 дом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Второстепенен дом на събитието.

Второстепенните домове, отнасящи се до определено събитие, са всички останали домове, които участват в събитието, освен главните домове. 

Има понятие и Съпътстващи домове, които просто присъстват в ситуацията като обстоятелства. Те не влияят върху събитията, съпътстват го. Например, ако при смърт на близък нативусът получава и наследство, освен 8 дом, ще работи и 2 дом.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Доминанта.  

Въведохме понятието Главен дом, автоматично се появява и определението Доминанта на събитието, ако се явява индикатор на един от главните домове. ДОМИНАНТА е планетата индикатор на един от главните домове на даденото събитие. Такъв индикатор е и Лунният възел, ако се намира в един от главните домове. По този начин имаме два вида индикатори – планети и Лунни възли. 

Относно прогнозирането. За да се случи дадено събитие, в ДИРЕКЦИИТЕ е необходимо да бъдат изпълнени следните условия, които наричаме НЕОБХОДИМИ условия:

УСЛОВИЕ 1: трябва да бъдат аспектирани върховете на всички главни домове. Ако съответният връх на дом не е аспектиран, няма да има и събитие. 

УСЛОВИЕ 2: ако не е аспектирана поне една планета индикатор, няма да има събитие. Тоест за всеки главен дом на събитието трябва да бъде аспектирана поне една планета-индикатор на този дом.

УСЛОВИЕ 3: доминантата трябва да аспектира върха на един от главните домове. Всички главни домове са аспектирани от доминанти (върховете им конкретно). Това са допълнителните условия към другите, изброени дотук, които са ни известни от други изследвания. Те могат и кръстосано да аспектират, не е задължително доминантата да аспектира своя дом. Например доминантата на 5 дом, аспектира 8 дом и доминантата на 8 дом аспектира 5 дом - събитието е зачатие и бременност.

ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДОМОВЕТЕ

УСЛОВИЕ 4: главните домове на събитието трябва да бъдат свързани помежду си. В контекста на прогнозата връзката между домовете представлява:

 1. 1. Аспект на панетата индикатор на дома към върха на друг дом.
 2. 2. Аспект на някоя планета към върховете и на двата дома едновременно.

НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДАДЕНО СЪБИТИЕ.

От всичко казано следва, че необходимите условия за формирането на едно събитие ЗАДЪЛЖИТЕЛНО включват аспекти на върховете на главните домове. ТОВА ОЗНАЧАВА, че без да се взимат предвид аспекти на върховете на домовете прогнозата ще има много по-малка надеждност.  

Със Саул Айзин правихме  навремето тези изследвания. Санкт-Петербургската астрологична школа също се движеше в тази посока на мислене и разбиране по отношение на събитийността. НО ние с Айзин разбрахме, че така наречена ФОРМУЛА на събитието няма да ни свърши работа. Защо? Защото формулата, като че ли, задължава събитието да се случи, да се изпълни, а в живота няма нищо задължително. Както ме учеха в началото, Господ  може да внесе изменения във всеки хороскоп. Така че никой астролог не може да говори за изпълнимост на прогнозата на 100 %. Затова въведохме понятие не ФОРМУЛА  на събитието, а НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ, тоест условие, без което събитието не е възможно. А достатъчно условие вероятно до края на живота си няма да открия. Има по-голяма и по-малка степен на предопределеност БЕЗ такава на 100%.

Сега да кажа по какви методи са изведени тези правила и условия.

1. Символични дирекции. Всички горепосочени условия работят съвършено надеждно в този метод.

2. Прогресии. Проверени са само УСЛОВИЕ 1 и УСЛОВИЕ 2, тоест аспектацията на върховете на главните домове и отделно аспектацията на индикаторите.

УСЛОВИЕ 3 не е проверено с абсолютна надеждност. Може би това ще стане с времето. Трябва да се провери връзката на куспидата с индикатора. Не само наличието на някакъв аспект, а именно конкретна планета към конкретна куспида на дом.

Що се касае до различните начини за изчисление на решетката на домовете в прогресивната карта. УСЛОВИЕ1 и  УСЛОВИЕ2 работят както в системата на построяване на прогресивната карта по Д. Ръдиард, така и в системата на построяване на прогресивната карта по Слънчевите дъги. Многогодишната проверка на тези условия се е доказала в тези методи.

Бърза и повърхностна проверка на системата за изчисление по формулата 1 година= 1о МЦ показва, че там УСЛОВИЕ 1 и УСЛОВИЕ 2 също работят, въпреки че тази проверка не може да се смята за надеждна. Останалите методи за изчисление на решетката на домовете(Найбод и т.н.) не съм проверявал.  

В други прогностични методи  като СОЛАРИ, по същия начин аспектите към върховете на домовете работят също толкова надеждно, както и в наталната карта.  Аспектите към върховете на домовете в Соларите много добре посочват нюансите на тази година.

Що се касае за УСЛОВИЯ 1 и 2, възникват съмнения дали изобщо може да се прилагат към Соларите, поради спецификата на дадения метод. Това не са дирекции.

В ТРАНЗИТИЕ.  УСЛОВИЯ 1 и 2 не са задължителни. Тоест събитието може да се случи , дори и при отсъствието на аспект към върха на Главен дом. Значи отсъствието на аспект към върха на Главния дом не говори за нищо. Но наличието на такъв аспект говори за възможно събитие.

Това е единственият метод , при който тези условия не са задължителни.

РЕКТИФИКАЦИЯ. След като получихме горепосочените резултати, като следствие се появи мощно средство за ректификация. От всички методи за ректификация, които познавам, това е най-надеждният. Не съществува по-надежден начин за ректификация, освен този по събития от живота.

Срещал съм и метод за ректификация по първия брак на човека(това е метод на Шестопалов), но това, което за мен е съмнително, че този метод е даден без орбис. Всичко в него се изчислява до секунда точност, а аз знам, че никое измерение без допуск(орбис) не може да се направи. Абсолютна точност има само на оня свят. Ако методът се дава без орбис, значи това е резултат на вяра, а не практика. Защото всяка физическа практика задължително дава допуск/ане, отклонение. 

Ректификация по аспекти към върхове на Главните домове е един от на ефективните методи. С този метод може да се ректифицира с точност от 5 сек. часа на раждане, въпреки че най-често попадаш в интервал от 15-20 сек. Преди 20 г. аз ректифицирах картите с точност до +, - 2 мин. и смятах това за добър резултат. 

При този метод има недостатък. Той може да даде резултат, само ако времевият интервал не е много голям – не повече от един знак на АСЦ (тоест човекът си знае часа на раждане с точност +,- 1 час. Например казва, че роден между 10ч и 12ч на обяд)

Затова първо се налага да се смали периодът на неопределеност по други методи, а после вече да се приложи този метод.

Аспектацията на върховете на главните домове на събитието е мощно средство за ректификация. То позволява бързо и надеждно да получим висока точност в часа на раждане.

Грешката на изчисление е 30 сек. от времето(най-често срещата като резултат).  

СИСТЕМА НА ДОМОВЕТЕ. Основната система на домовете, в която са правени изследванията, е тази на Плацидус.

В Кох УСЛОВИЯ 1 и 2 също работят. УСЛОВИЕ 3 не е проверено достатъчно добре.  Но по дирекции Кох работи. Топоцентричната система на домовете не съм проверявал, но първото УСЛОВИЕ по транзити трябва да работи там.  

В МУНТАННА АСТРОЛОГИЯ  работи много добре, в БИЗНЕС АСТРОЛОГИЯТА също, в МЕДИЦИНСКАТА също.  

В медицинската астрология задължително е необходимо да се отчитат аспекти към куспидите на домовете, иначе няма да уловите структурата на човека, неговата предразположеност към заболявания, или ако я доловите, ще е на 30-50%. Защото предразположеностите вървят по връзките между домовете – връзките през управлението и през аспектацията. 

В бизнес астрологията. Аспекти към върхове на домове работят прекрасно, както в астрологията на личността. Особено при подбор на кадри чрез синастричните методи. Не виждам начин, по който може да оцените професионалните умения на човека , без да вземете предвид аспекти към 2, 6, 8, 12 домове. Един негативен аспект към 8 дом- това са сътрудници, които могат да ви донесат много проблеми. Негативен аспект към върха на 12 дом – този човек може да превземе част от бизнеса ви, да го прехвърли настрана, да върши неща зад гърба ви. Рекет, следствие, затвор.  

В синастрията. Аспекти на планети на единия партньор към върхове на домове на втория партньор работят също толкова надеждно, колкото и в наталната карта.

Ако не се взимат предвид в интерпретацията, може да се пропуснат важни неща, свързани с взаимоотношенията.  

В хорарна астрология. Предвид спецификата на този метод, не разглеждаме аспекти към върхове на домове в хорарната карта. НО на мен ми се струва, че това може да се изпробва.  

ИЗВОД : аспектите към върховете на домовете са един от най-важните елементи в интерпретацията, ректификацията и прогностиката във всички основни дялове на астрологията.  

ВЪПРОСИ ОТ ЗАЛАТА

Въпрос от залата: Какви орбиси използвате?

Левин: Орбисите са стандартните. Наталните орбиси са по-широки, а тези, които взимаме в прогностичните  методи, са по-тесни. Има орбиси, които засягат психологическата страна на интерпретацията, а има орбиси, които се отнасят до събитийната страна а интерпретацията. Първите са свързани с вашите състояния, които са вътрешни, вашите настроения и т.н. След това засягат контактите ви с близките хора и последно вече забелязвате, че непосредствено до главата ви пада тухла. Това е вече орбис 1 градус.   

В синастрията в началото работят по-тесни орбиси (+, - 1 градус), при по-близки отношения, когато сте във връзка с някого, орбисите нарастват и се разширяват до наталните. В началото при първа среща орбисите са транзитните(тесни).

При прогностиката отчитаме формирането на аспект както ОТ дирекционната, прогресивната куспида КЪМ наталната планета, така и ОТ дирекционната, прогресивната планета КЪМ наталната куспида. Също и формирането на аспект ОТ прогресивна планета КЪМ прогресивна куспида.

Трябва да се внимава при интерпретацията в метода дирекции. Може да има периоди, в които по няколко години се дава, че не може да се формира събитие. Например сключване на брак или раждане на дете. Понякога по 5, по 6 г. нямаме възможност, защото няма аспект, не са изпълнени УСЛОВИЯТА.  

Въпрос от залата:  Когато говорим за наталната карта, говорим за предразположеността на човека, в смисъл за замисъла на съдбата по отношение на нас, в астропсихологическия смисъл на тази дума, защото, ако говорим за домовете, домовете ни предоставят условия, те не дават психологическия компонент.

Левин: чакайте, аз не ви говоря за философия, а за факти. Ето ви една конкретна ситуация,  близначки, които са родени с разлика от 5 мин. Едната девойка остава да живее с майката, а другата се изнася от къщи да живее на 20 г. с партньора си. Едната с майка си се разбира много добре, другата - не.  Или друг случай – единият близнак в класа е отличник, а другият има проблем в ученето. При тях това се виждаше по аспектите към върха на 3 дом. При единия нямаше квадратура, при другия имаше. Разбира се, че всичко, което има в наталната карта, това е само предразположеност. НЕ трябва да се говори, че в момента на раждане на човека всички черти на неговия характер са се реализирали. Но когато интерпретираме наталната карта, ние говорим за възможностите.  

Коментар от Павел Глоба: първо да кажа, че е много хубав докладът, трябва да се обръща внимание на аспекти към върховете на домовете. Във вашата школа вие ги наричате върхове, а ние ги наричаме граници на домовете. Защото във всеки дом има две чувствителни точки - първата е границата, куспидата на дома, а другата е централната точка на дома, която в нашата школа наричаме връх. В  нея се реализират целевите възможности, това за зрелите хора(души) е по-важно. Аз съм написал книга за ректификацията и също описвам там, че към момента на раждане на дете работи много значимо куспидата на 5 дом, както и това, което вие описахте, а именно планетата, която има отношение към дома. Хубаво е да има терминология.

Има и още нещо, проблемите, които срещнахме при прогностиката, с тях и вие ще се сблъскате,  като започнете на правите статистика. Проблемът е, че всичко много точно работи при хора, които ОБАЧЕ имат натална карта, в която много от планетите се намират близо до върхове на домове. Може да има смисъл да се разшири изследването, например има хороскопи, при които главните показатели на планетите се намират в центъра на дома, а не на куспидата. Това се взима само в случай, че в центъра на дома има планета. 

Левин: да, това трябва да се изследва, но кое ще наричаме централна точка, вие, Павел, сам говорехте за точката на златното сечение, както и Хубер говори за такава точка. Освен всичко останало, има разделение на дома на 3 части. Възможно е върховете на тези третини в домовете също да имат значение.  

Глоба: да, разбирам, че астрологът може да потъне в дребни детайли и да се рови в тях до безкрай, но аз предлагам следното - да говорим за два типа натални карти. Едните са, при които планетата се намира в близост до върховете на домовете, и другите - при които се намират в близост до централните точки на домовете. Това са два подхода.  

Левин: вижте, Павел, искам да кажа, че идеята ви е интересна, НО моята задача не беше да отбележа начина, по който съдбата се формира, а по-скоро да посоча ОГРАНИЧИТЕЛ. Куспидите на домовете работят във всеки хороскоп. Разбира се, че е възможно в зависимост от структурата на картата, на съдбата да й влияе едното или другото. Искам да кажа, че в науката никога не се случва така, че един човек да може да изгради нещо сам, обикновено той върви крачка по крачка. 

Глоба: много е трудно да се интерпретира карта на човек, при която куспидите на домовете не са задействани по никакъв начин. Тогава взехме централната тока на дома, започнахме да рисуваме аспекти към нея и получихме много интересни резултати. 

Превод от руски език - Иванова. К

Видео на доклада: http://www.astro-academia.com/konferentsii/15-16-iunya-2013/levin3

Презентация на доклада: https://docs.google.com/file/d/0B49zjQKGHIjRNkNFVFFiVXRBa1k/view

Предишна Правила за прогностика и ректификация. Доклад на Михаил Левин. Следваща
Задвижва се от Silla.IO PHP Application Development Framework